Защита на данните

Политика за защита на личните данни

Настоящият документ установява правилата, които “Указателите” ЕООД, гр. Троян, ул. „Радецки“ № 6, ЕИК 202638060, прилага спрямо Ползвателите на услугите, които предлага като, но не само следното:

 1. Електронен указател на всички стопански субекти в страната;
 2. Реални книжни указатели;

 

Извадка от становище на комисията за защита на личните данни дали данните за ЕТ са лични данни (https://www.cpdp.bg/index.php?p=element_view&aid=743):

Независимо от обстоятелството, че едноличните търговци са физически лица, не може да се приеме, че в случаите, в които тези лица упражняват търговска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), техните данни попадат под защитата на ЗЗЛД. Законодателят е предвидил свобода на избор относно правно организационната форма, чрез която търговецът да упражнява своята търговска дейност и да участва в гражданско-правния оборот.

 

Чл. 1. (1) “Указателите” събира и обработва личните данни на Ползвателите на Услугите на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното: 

 • Изпълнение на задълженията на “Указателите” към Ползвателите по договорите за използване на услугите.

(2) С приемане на общите условия за ползване на услугата, предоставяна от “Указателите”, Ползвателите изрично се съгласяват, че “Указателите” има право да обработва личните им данни, предоставени при регистрацията за ползване на услугите. 

(3) “Указателите” ЕООД е регистриран като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни под номер № 418467. 

 

Чл. 2. (1) “Указателите” събира и обработва личните данни, предоставени от Ползвателите целите на предоставяне на Услугите по договора с Ползвателите, включително за следните цели:

 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
  • разрешаване на спорове между Ползвателя и трети лица;

(2) “Указателите” следва следните принципи при обработката на личните данни на Ползвателите.

 • законност и добросъвестност;
 • точна определеност на целите на обработката;
 • съотносимост с целите на обработката;
 • точност и актуалност
 • съгласие на Ползвателите за обработка на данните.

 

Чл. 3. (1) “Указателите” не събира и не обработва лични данни, а Ползвателите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
  • се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

(2) Ал.1 не се прилага в случаите по чл.5, ал.2 от Закон за защита на личните данни. 

 

Чл. 4. (1) При събирането и обработването на личните данни на Ползвателите, “Указателите” осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. 

(2) Ползвателите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните данни при предоставянето им на “Указателите”. 

(3) Ползвателите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят на “Указателите”. 

 

Чл. 5. В случаите, в които личните данни са получени от Ползвателя, за който се отнасят “Указателите” има право да му предоставя, след предварителна преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за всеки конкретен случай, следната информация:

 • получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
 • данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;
 • информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

 

Чл. 6. “Указателите” предоставя на Ползвателите, достъп до личните данни, събрани в процеса на регистрация за ползване на услугите. 

 

Чл. 7. “Указателите” предоставя на Комисията за защита на личните данни, достъп до водените от него регистри и не препятства контрола върху процеса по обработването. 

 

Чл. 8. (1) “Указателите” предоставя на държавни органи лични данни на Ползвателите на услугите след изрично писмено нареждане и в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани. 

(2) “Указателите” предоставя на държавните органи лични данни на Ползвателите на услугите, включително и в следните случаи:

 • чл. 251в, ал. 1 от Закона за електронните съобщения;
 • чл. 16, ал. 3 от Закона за електронната търговия;
 • чл. 64, ал. 1 от Закона за министерство на вътрешните работи.

 

Чл. 9. След постигане на целите на обработката на личните данни на Ползвателите, “Указателите” унищожава данните или ги прехвърля на друг администратор на лични данни при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за защита на личните данни. 

 

Чл. 10. (1) Ползвателите имат право на достъп до личните данни, които се отнасят за тях, като изпратят до “Указателите” искане за предоставяне на достъп по електронен път. 

(2) “Указателите” предоставя достъп само до данните отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп. 

 

Чл. 11. (1) Физическото лице, за което се отнасят данните има право по всяко време да изисква от “Указателите” следното:

 • потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическото лице.

(2) Физическото лице, чиито данни се обработват има право да изисква действията по ал. 1 безплатно, най-много веднъж на всеки 12 месеца. 

 

Чл. 12. Физическото лице, чиито данни се обработват от “Указателите” има право по всяко време да поиска от “Указателите” следното:

 • да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;
 • да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с горното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

 

Чл. 13. (1) Исканията, отправени до “Указателите” съгласно настоящата политика трябва да съдържат най-малко следното:

 • име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 • адрес за кореспонденция.

(2) Когато искането се подава от пълномощник на лицето, прилага се и нотариално заверено пълномощно. 

 

Чл. 14. (1) “Указателите” се произнася по искането на физическото лице съгласно Чл. 13, ал. 1 в срок до 14 работни дни от подаването му. 

(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен от “Указателите” до 30 работни дни когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на “Указателите”. 

(3) “Указателите” уведомява писмено физическото лице отправило искането на удовлетворяването му или мотивирано отказва удовлетворяването на искането. Уведомлението се изпраща от “Указателите” до физическото лице по пощата с обратна разписка или лично срещу подпис. 

(4) Липсата на уведомление от страна на “Указателите” до физическото лице по този член ще се смята за отказ. 

 

Чл. 15. Физическото лице, за което се отнасят данните, има право да възрази пред “Указателите” срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

 

Чл. 16. (1) Физическото лице се съгласява, че “Указателите” ЕООД има право да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на получателя на услугите, които “Указателите” ЕООД предлага. 

(2) “Указателите” ЕООД осигуряват на получателя на услугата възможност по всяко време да получи информация за съхраняваните в крайното устройство данни. Съответното физическо лице упражнява това право чрез запитване по електронна поща до “Указателите” ЕООД и чрез легитимация чрез лична карта. 

(3) В случай че физическото лице не е възразило изрично срещу съхраняването на информация или получаването на достъп до информацията, съхранена в крайното устройство, “Указателите” ЕООД има право да извършва тези действия без изричното съгласие на физическото лице. Възможността на физическото лице да направи възражението по тази алинея се предоставя чрез главната страница “Указателите” ЕООД в Интернет.

(4) “Указателите” ЕООД не предоставя изрична възможност на физическото лице да изрази несъгласие по този член в случаите на предоставяне на услуга на информационното общество, изрично поискана от получателя на услугата на информационното общество. 


Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с това.  Разбрах!  Повече информация

Затвори